IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) w or- ganizacji musi być realizowane w kontekście strategii jej rozwoju - powinno zapewniać integrację   polityki    personalnej    i    działań w obszarze HR z pozostałymi obszarami zarządzania strategicznego.

Od   ponad   dwudziestu   lat   współpracujemy z przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie wdrażania zintegrowanych z celami strategicznymi rozwiązań w obszarze organizacji i zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi – skutecznie wspieramy dążenia   do uzyskania   takiego   stanu   kadr i kompetencji pracowników, który umożliwi realizację przyjętej strategii rozwoju organizacji.

 • wspieramy procesy wdrażania skutecznych rozwiązań w obszarze systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji  

Mamy bardzo duże doświadczenia w wypracowywaniu zróżnicowanych rozwiązań oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi – współpracowaliśmy w tym zakresie z organizacjami (zarówno przedsiębiorstwami jak i instytucjami) zróżnicowanymi pod względem profilu działalności, wielkości, branży, systemu organizacji i zarządzania, pozycji strategicznej,  dojrzałości organizacyjnej oraz kierunków i celów rozwojowych. 

Zawsze   wypracowujemy  indywidualne,  dostosowane  do  sytuacji,  możliwości  oraz  celów  organizacji  rozwiązania  i   narzędzia w obszarach:
 • polityki i strategii personalnej
 • identyfikacji potrzeb kadrowych
 • rekrutacji i doboru kadr
 • ocen pracowniczych
 • identyfikacji potrzeb szkoleniowych
 • planowania rozwoju 
 • doskonalenia kompetencji
 • motywowania
 • wynagradzania i premiowania 
 • kształtowania postaw
 • integracji kadry i doskonalenia współdziałania
 • budowania identyfikacji z organizacją
 • formalizacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi 

Współpracujemy z kadrą organizacji na każdym z etapów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi:

 • wspieramy procesy diagnozowania organizacji – szczególnie w obszarze systemu organizacji i zarządzania, struktury organizacyjnej, kompetencji i postaw pracowników, skuteczności systemu zarządzania zasobami ludzkimi – co jest niezbędne dla określenia aktualnego staniu kadr oraz aktualnej sprawności systemu organizacji i zarządzania, identyfikacji obszarów wymagające zmian oraz identyfikacji słabych i silnych stron  organizacji 

Stosujemy zróżnicowane formy oraz metody diagnozy organizacji oraz kompetencji pracowników – badania kwestionariuszowe, przegląd dokumentacji, wywiady pogłębione z pracownikami, assessment center, obserwację, testowe badanie kompetencji, zadania próbne indywidualne i grupowe, moderowane panele dyskusyjne i warsztaty.

 • wspieramy procesy planowania strategicznego i określania celów strategicznych w oparciu o metodykę BSC (Balanced Scorecard), która jest metodą zarządzania procesem wdrażania strategii, bilansowania zasobów, optymalizacji organizacji oraz mobilizowania załogi wokół  realizacji strategii, powszechnie używaną do rozwiązywania problemów, które pojawiają się na styku zarządzania strategicznego i operacyjnego. 

BSC pozwala w jasny sposób powiązać cele strategiczne z wynikami finansowymi oraz z celami operacyjnymi. Podstawowym założeniem tej metody jest stwierdzenie, że pomiary motywują pracowników, a tradycyjne systemy pomiaru wyników działalności są niewystarczające i zorientowane przede wszystkim na przeszłość.

BSC umożliwia pomiar wyników działalności firmy uwzględniając cztery główne wymiary (perspektywy) jej działania:
 • perspektywę właścicielską: cele firmy z punktu widzenia udziałowców 
 • perspektywę rynkową: cele, które stawia sobie firma by jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów 
 • perspektywę procesów wewnętrznych: cele, które stawia sobie firma by jak najlepiej realizować  wewnętrzne procesy
 • perspektywę rozwoju i doskonalenia: cele działań potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanego potencjału umożliwiającego sukces w przyszłości

 

Dla każdego z celów w każdej z  perspektyw określone zostają: 
 • miary pozwalające określać stopień realizacji celu, 
 • wartości miar realizacji celu, 
 • inicjatywy strategiczne podjęte aby zrealizować cel, 
 • osoby odpowiedzialne za osiągnięcie danego celu.

 

Strategia opracowana i wdrożona metodą BSC:
 • pozwala powiązać cele strategiczne z wynikami finansowymi firmy
 • upowszechnia strategię na wszystkich poziomach organizacji
 • motywuje do zwiększenia efektywności działania
 • zapewnia bieżąca kontrolę procesu wdrażania strategii

 

 • wspieramy procesy określania i optymalnej formalizacji stanu pożądanego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi – co jest niezbędne dla formułowania wymagań wobec pracowników oraz monitorowania realizacji celów strategicznych 

 

Zidentyfikowane wymagania klienta, przyjęta strategia rozwoju organizacji, wymagania wewnętrzne warunkujące sprawność organizacji i jej potencjał do realizacji celów są podstawą tworzenia konkretnych rozwiązań w zakresie:
 • struktury organizacyjnej 
 • procesów, procedur i instrukcji organizacyjnych
 • opisów stanowisk pracy
 • profili wymagań kompetencyjnych
 • celów, wskaźników lub mierników  
 • kart wyników na stanowiskach pracy (BSC)
 • standardów organizacyjnych
 • systemów zarządzania
 • i innych niezbędnych dla organizacji rozwiązań

 

 • wspieramy procesy umożliwiające porównywanie stanu pożądanego ze stanem faktycznym - co jest niezbędne dla procesów decyzyjnych, wdrażania zmian i dalszego doskonalenia organizacji 

Poprzez zintegrowanie systemu ocen pracowniczych z systemem zarządzania strategicznego opartym o metodykę BSC możliwe jest porównanie określonego przez organizację stanu pożądanego oraz stanu faktycznego zarówno w obszarze realnych wyników (karty BSC na poszczególnych stanowiskach i realny poziom wskaźników realizacji celów strategicznych) jak i w obszarze realnych kompetencji, zachowań, działań i postaw pracowników (kryteria niewynikowe systemu ocen pracowniczych).

Tak zrealizowana ocena jest praktycznie przydatna i realnie funkcjonuje w organizacji, stanowiąc źródło informacji niezbędnych do monitorowania strategii oraz wspierających procesy decyzyjne.

Ocena innych ludzi (podwładnych, przełożonych, współpracowników itp.)  funkcjonuje w każdej organizacji – zawsze oceniamy tych, z którymi przychodzi nam współpracować lub kontaktować się. Taka nieformalna ocena często nie jest trafna, często nie jest komunikowana w sposób sprzyjający efektywności pracy, często też nie dotyczy kryteriów istotnych dla efektywności, skuteczności czy współdziałania.

Wdrożenie sformalizowanych i zintegrowanych ze strategią rozwoju organizacji systemów ocen pracowniczych pozwala przekształcić ten naturalny proces oceny nieformalnej istniejący w każdej organizacji w w proces wspierający doskonalenie organizacji i zarządzania oraz wzrost efektywności.

 • wspieramy procesy zmian w organizacji poprzez opracowanie nowych rozwiązań oraz dostarczanie nowych kompetencji 

 

Zapraszamy do współpracy w obszarach:
 • zarządzania strategicznego (opracowanie i wdrożenie strategii, monitoring realizacji strategii)
 • doskonalenia struktur organizacyjnych (projektowanie struktur organizacyjnych, opisy stanowisk, doskonalenie procesów organizacyjnych, wdrażanie procedur organizacyjnych)
 • zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja i dobór kadr, diagnoza kompetencji i postaw, systemy motywacyjne, systemy wynagradzania i premiowania, systemy ocen, zarządzanie kompetencjami, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, doskonalenie kompetencji, marketing wewnętrzny)
 • doskonalenia wewnętrznej komunikacji i współpracy (budowanie zespołów, wdrażanie zespołów zadaniowych i projektowych, programy zmian postaw)

 

 • jesteśmy otwarci na nowe wyzwania w obszarach naszej kompetencji!